3 Account
Contact us
4 Info

Informació Legal

Les presents condicions generals de venda són aplicables a totes les transaccions comercials que es realitzen en la nostra plana web www.genca.es, domini del que és titular Genca, SL, societat legalment constituïda a Espanya (CIF: B58069113).

Genca, SL es reserva el dret a modificar l’oferta comercial de la plana web en qualsevol moment (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Aquestes modificacions no s’aplicaran a les contractacions ja realitzades.

Genca, SL s’esforça diàriament en oferir la informació actualitzada, veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, es procediria de forma immediata a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Genca, SL li comunicarà al client el citat error i aquest tindrà el dret a rescindir la seva compra sense que això li suposi cap cost.

Els continguts de la plana web www.genca.es podrien, de vegades, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d’alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Genca, SL no és responsable ni directament ni indirecta de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que contenguin els productes comercialitzats per www.genca.es. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d’aquests productes. El client entén que Genca, SL és un mer intermediari entre ell i el citat fabricant o distribuïdor.

1. Identificació de Genca, SL

Denominació social:
Genca, SL
Domicili social:
Polígon Palou Nord Carrer Palautordera, 18-20 - 08401 Granollers (Barcelona, Espanya)
Correu electrònic:
genca@genca.es
Telèfon de contacte:
+34 938 701 829
Dades registrals:
Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22821, Foli 197, Full B43056, inscripció 15
Número d'identificació fiscal:
B58069113

2. Comunicacions comerciales

Les seves dades seran incorporades a un fitxer sota responsabilitat de Genca, SL amb l’objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seva comanda. D’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a la tramesa de comunicacions comercials. Vostè se’n podrà donar de baixa en qualsevol moment enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o clicant en l’enllaç previst per això en el correu electrònic amb la comunicació comercial.

3. Obligacions de l'usuari i/o client

L’usuari i/o client de www.genca.es es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari i a mantenir-les actualitzades en tot moment.

Tanmateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligencia la seva clau d’accés personal a la nostra plana web.

En el supòsit de la venda o comercialització de productes de la nostra plana web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix el citat requisit per a formalitzar la compra.

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb Genca, SL es sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions de Venda es regeixen per la llei espanyola. Per a la resolució de conflictes i amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, les parts es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

En cas de desavinença en l’explicació, interpretació o incompliment d’aquest contracte / pressupost, els seus atorgants es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Genca, SL es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada en el web www.genca.es.

Resolució de litigis en línia conforme al Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Account

No account?
Create one here
Consentiment de cookies