cart1 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Garantia i Devolucions

Els productes tenen una garantia de 2 anys contra defectes de fabricació.

Dret de desistiment

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 15 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà passats 15 dies naturals del dia que vostè o un tercer designat per vostè i diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns.

Per exercir el dret de desistiment haurà de notificar a Genca SL la seva decisió de desistir del contracte, de forma inequívoca, enviant una carta per correu postal o electrònic o de forma telefònica. Podrà contactar amb Genca, SL en la següent adreça:

  • Genca, SL
  • C/ Palautordera, 18 Polígon Industrial Palou Nord
  • 08401 GRANOLLERS (Barcelona)
  • Espanya
  • Telèfon: +34 938 701 829
  • Correu electrònic: genca@genca.es

Per iniciar el procés de desistiment serà suficient amb que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans de que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, el material haurà de ser tornat a Genca, SL en les mateixes condiciones en les que es va entregar i a ports pagats. Un cop haguem rebut el material tornat i comprovat que es troba en perfecte estat, tornarem tots els pagaments rebuts per part seva, excepte les despeses d’entrega, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data de recepció del material tornat. El reembors s’efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzar per vostè per a la transacció inicial, a no ser que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no s'incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembors.

Els béns tornats hauran d’entregar-se, sense cap cost per a Genca, SL i en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la que es comuniqui el desistiment del contracte, a la següent adreça:

  • Genca, SL
  • C/ Palautordera, 18 Polígon Industrial Palou Nord
  • 08401 GRANOLLERS (Barcelona)
  • Espanya

Si els béns no han estat rebuts per Genca, SL durant els 14 dies naturals següents al desistiment, es donarà per vençut el termini no acceptant-se la devolució.

Devolució de productes defectuosos

El comprador tindrà dret a la reposició o al reembors del preu dels productes defectuosos o dels productes entregats si no es corresponen amb la comanda realitzada.

En aquests supòsits, la devolució a Genca, SL dels productes s’haurà de realitzar per part del comprador mitjançant el mateix procediment establert en la secció “dret de desistiment”, si bé el comprador no s’haurà de fer càrrec del cost de devolució, que serà assumit per Genca, SL.

Sempre que el comprador hagi seguit el procediment aquí descrit i s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, Genca, SL reposarà els articles defectuosos o mal entregats o reemborsarà el preu abonat pels mateixos.

Si, en rebre un material, el client observa algun desperfecte en l'embalatge o signe visible de trencament, és molt important que el comprador no signi l'albarà d'entrega al transportista i torni el paquet automàticamente o, en cas contrari, la devolució no serà assumida per Genca, SL.

Carret de compra

El carret està buit

3

Account

No account?
Create one here
4